Về chúng tôi

Tầm nhìn
Đứng đầu khu vực Châu Á.
Sứ mệnh
Cung cấp giải pháp phù hợp, nhất quán, hướng tới cộng đồng và xã hội.
Giá trị cốt lõi
  • An toàn
  • Đơn giản
  • Chất lượng
  • Chuyên nghiệp
  • Tiên phong
  • Tin cậy
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.